Council

release: 2017/02/15 12:16

President:   
Pingwen Zhang

Vice-President:   
Gang Bao
Xiaoshan Gao
Fuzhou Gong
Yunqing Huang
Zeyao Mo
Huazhong Tang
Zongmin Wu

Jinxing Xie
Zongben Xu
Xiaohua Xuan
Dinghui Yang
Xinmin Yang
Aihui Zhou

Secretary-General:   
Guiying Yan


Executive Vice-Secretary-General:   
Zhongyi Huang


Vice-Secretary-General:   
Liqiang Lu
Jinhu Lv
Hongsheng Qi
Jie Zhang
Lei Zhang
Weiying Zheng

Council (146)Gang Bao
Dexin Cao
Lu Chao
Huanzhen Chen
Wenbin Chen
Xiuqing Chen
Zhen Chen
Zhibing Chen
Aijie Cheng
Yandong Chu
Jiansong Deng
Weibing Deng
Xiaogang Dong
Genghua Fan
Qizhi Fang
Guocan Feng
Yanquan Feng
Zaihui Gan
Suixiang Gao
Xiaoshan Gao
Xianguo Geng
Fuzhou Gong
Tiande Guo
Zhenhua Guo
Minghu Ha
Huili Han
Xuli Han
Xudeng Hang
Zhifeng Hao
Lang He
Fei Hu
Tingzhu Huang
Wenqiang Huang
Yunqing Huang
Zhenghai Huang
Zhongyi Huang
Gao Jia
Haijun Jiang
Yaolin Jiang
Yong Jiang
Fachao Li
Gongsheng Li
Hailiang Li
Li Li
Weiguo Li
Xueliang Li
Yachun Li
Yi Li
Yong Li
Yusheng Li
Jin'an Lin
Runliang Lin
Bin Liu
Haojie Liu
Jijun Liu
Jinwang Liu
Sanyang Liu
Liqiang Lu
Xiwen Lu
Long Luo
Yunling Luo
Changhong Lv
Jinhu Lv
Xiliang Lv
Yuejin Lv
Jianwei Ma
Xianli Meng
Zeyao Mo
Yufeng Nie
Yuejian Peng
Yunfei Peng
Daxiong Piao
Hongsheng Qi
Yuming Qin
Songliang Qiu
Jingli Ren
Hongxing Rui
Jihong Shen
Shoufeng Shen
Wancheng Sheng
Lei Shi
Yuying Shi
Jianqiang Sun
Huazhong Tang
Niansheng Tang
Shanjian Tang
Tao Tang
Jian Tao
Yubin Tian
Xiaojiao Tong
Chuanlong Wang
Chunwu Wang
Guizhi Wang
Kanmin Wang
Shu Wang
Xiang Wang
Xiaoqun Wang
Xuegang Wang
Yaguang Wang
Ting Wei
Yiqiang Wei
Zongmin Wu
Bican Xia
Shuhuang Xiang
Yunhai Xiao
Jinxing Xie
Xuejun Xie
Ziqing Xie
Chuanju Xu
Jianwen Xu
Lanxi Xu
Zongben Xu
Xiaohua Xuan
Guiying Yan
Dinghui Yang
Han Yang
Jingping Yang
Liangui Yang
Xinmin Yang
Yichuan Yang
Zhijian Yang
Yuquan Ye
Xianjun Yin
Liping Yuan
Rongxian Yue
Xingye Yue
Bo Zhang
Hui Zhang
Jifeng Zhang
Pingwen Zhang
Qinghua Zhang
Qunliang Zhang
Tie Zhang
Xing'an Zhang
Xu Zhang
Xiang Zhao
Yanchao Zhao
Yanzhong Zhao
Liancun Zheng
Aihui Zhou
Tianshou Zhou
Wensheng Zhou
Changjiang Zhu
Chungang Zhu
Shixin Zhu
Jiancheng Zou
Upper One Next One